Revision 1

Четврти разред

Драги ученици, ближи се крај школске године. Право је време да кроз игру и занимљиве активности обновимо научено градиво. 🙂

Have fun! 🙂

Game 1

Game 2

Activity 1

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_continuous/Present_continuous_zn38395eq

Activity 2

Game 3

Game 4

Revision 1

Трећи разред

Драга децо, ближи се крај школске године. Током преостале две недеље неће бити домаћих задатака. Предлажем да обновите градиво користећи занимљиве активности и игре које можете наћи одмах испод. 🙂

Have fun! 🙂

Game 1:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/The_weather_oh158643da

Game 2:

Game 3: https://play.famobi.com/html5game/aa85b89b-8a1a-4af2-9f1d-774821215eb4/A-CRAZYGAMES?auto=

Days of the week & The weather

Трећи разред

Десети домаћи задатак (рок 27.05.)

Hello kids! This is our last homework  🙂 Здраво децо! Ово је наш последњи домаћи задатак 🙂

Look at the days of the week/Погледајте дане у недељи:

e8cc51e3173a85f3b379bcfab7a85b1d
Days of the week

What day is it today? It’s Friday!

 • Monday-понедељак
 • Tuesday-уторак
 • Wednesday-среда
 • Thursday-четвртак
 • Friday-петак
 • Saturday-субота
 • Sunday-недеља

Listen to the song and try to pronounce the days of the week/Слушајте песмицу и покушајте да изговорите правилно дане у недељи

What’s the weather like today? Какво је време данас?

4FCCAA1A-2078-4B18-9F3B-C453E209E16D
What’s the weather like?

 • hot-вруће
 • cloudy-облачно
 • rainy-кишовито
 • windy-ветровито
 • snowy-пада снег
 • cold-хладно

What’s the weather like? It’s…

HOMEWORK

 1. Преписати наслов лекције и све речи/реченице у боји
 2. Урадити вежбе 2 и 3 у уџбенику на 95. страни
 3. Урадити вежбу 4 у уџбенику на 97. страни
 4. Урадити лекцију 12ц у радној свесци

Out and about

Пети разред

Девети домаћи задатак (рок 25.05.)

Hello kids! Our new lesson is Out and about, student’s book, p. 90

1. Vocabulary

 • mountain-планина
 • island-острво
 • beach-плажа
 • forest-шума
 • lake-језеро
 • village-село
 • river-река

2. Look at two emails. Read them and find out about Brad and Stella’s holiday. Check out these words

 • arrive-доћи, стићи
 • bear-медвед
 • believe-веровати
 • go for a walk-ићи у шетњу
 • lovely-дивно
 • soon-ускоро
 • tired-уморан
 • hate-мрзети
 • of course-наравно
 • know-знати
 • real-прави
 • by the river-поред реке
 • on the way-на путу ка

3. Past Simple Tense/Прошло време

 • Regular verbs/Правилни глаголи

На глагол додајемо -d/-ed:     watch+ed= watched      visit+ed=visited        live+d=lived

Обратите пажњу на писање: try-tried cry-cried   stop-stopped  travel-travelled

 • Irregular verbs/ Неправилни глаголи

Глагол има потпуно нов облик у прошлом времену. Ове глаголе учимо и можемо их наћи у табели на страни 132. у уџбенику. see-saw   make-made  have-had   do-did

 • Time expressions/временске одреднице

yesterday-јуче   last night-синоћ   last Wednesday/Monday-прошле среде/понедељка    last summer/winter-прошлог лета/зиме   last month/year-прошлог месеца/године  last week/weekend -прошле недеље/викенда

 • Examples:

I watched a great film yesterday. Mike met Tina in London last year. My mum made a chocolate cake in May.

Have fun and learn Past Simple with Mr. Bean 🙂

HOMEWORK

 1. Преписати лекцију са блога(све речи обележене розе бојом и све о прошлом времену)
 2. Урадити вежбу 3 у уџбенику, на 91. страни
 3. Написати 5 реченица у школску свеску шта сте радили прошлог викенда(искористи фразе из 5. задатка на 91. страни као помоћ)

Revision 6

Шести разред

Девети домаћи задатак (рок 22.05.)

Hello again. This is our last homework. 🙂

Let’s revise Unit 6. So far we have learnt

 • Clothes( suit, top, hoody, gloves, skirt, tie…)

My father has to wear suit and tie every day.

 • Article a/an and the

A new clothes shop opened last week. The shop is in Park Street.

 • Prices (one hundred and forty-two pounds and fifty pence; nine dollars and seventy-five cents)

How much is this laptop? It’s one hundred and sixty-eight euros and sixty-nine cents.

 • How much/many/a lot of/lots of/loads of/a few/a little

Have you got many friends? There are a few books on my desk. I’ve got lots of posters in my room.

 • Art(painting, exhibition, canvas,stick…)

That masterpiece is perfect for my exhibition.

 • Relative pronouns (who, whose, which…)

That is the CD which I bought for Mike. Mia is a girl whose mum is a nurse.

 • Downloading and computers (screen, printer, modem, virus…)

A virus can destroy all computer programs.

 • Must/have to

I must learn how to use a computer. I don’t have to go shopping today.

 • Jobs (full-time job, part-time job…)

Clara doesn’t like working long hours.

HOMEWORK

 1. Преписати обнављање градива
 2. Урадити 84. страну у уџбенику (Revision 6)

 

 

The SUPERHERO awards

Четврти разред

Девети домаћи задатак (рок 22.05.)

Hello kids! Our new lesson is The SUPERHERO awards, p. 80.

image0 (12)

(Преписати)Look at our new words:

 • young-млад
 • award-награда
 • smelly-смрдљив
 • speed-брзина
 • giant-џин
 • cheetah-гепард
 • lion-лав
 • high mountain-висока планина
 • giraffe-жирафа
 • gorilla-горила
 • pyramid-пирамида

(Преписати примере са црвеном бојом)

Superlative (НАЈ…)

 • slow-the slowest/спор-најспорији
 • fast- the fastest/ брз-најбржи
 • big- the biggest/велики-највећи
 • ugly- the ugliest/ружан-најружнији
 • good- the best/добар-најбољи
 • bad- the worst/лош-најлошији
 • short- the shortest/низак-најнижи
 • tall- the tallest/висок-највиши
 • fat- the fattest/дебео-најдебљи
 • thin- the thinnest/мршав-најмршавији
 • old- the oldest/стар-најстарији
 • strong- the strongest/јак-најјачи
 • weak- the weakest/слаб-најслабији
 • smelly- the smelliest/смрдљив-најсмрдљивији
 • young-the youngest/млад-најмлађи
 • funny- the funniest/смешан-најсмешнији
 • high-the highest/висок-највиши (не користимо за људе)
 • large-the largest/ велики-највећи

(Преписати)!Увек пишемо -THE испред придева, а на придев додамо -EST када хоћемо да кажемо да је нешто НАЈ!  THE BEST  THE YOUNGEST  THE OLDEST

(Преписати)Examples:

 • Tom is taller than Joe.
 • Mike is the tallest of all. (од свих)
 • Peter is faster than Paul.
 • John is the fastest in the class.

HOMEWORK

 1. Преписати све обележено (Преписати)
 2. Урадити задатке 4 и 6 у уџбенику на 81. страни
 3. Урадити лекцију 10б у радној свесци
 4. Урадити задатак 4 на 83. страни у уџбенику

Clothes

Трећи разред

Девети домаћи задатак (рок 22.05.)

Hello kids! Our new lessons are A tall hat and Who’s wearing a dress? 

Здраво децо! Ове недеље радимо две лекције јер су повезане истом темом, а то је одећа.

Clothes
Created by Teodora Gmijović

Look at our new words:

Clothes-Одећа

 • T-shirt-мајица
 • shoes-ципеле
 • trousers-панталоне
 • hat-шешир
 • skirt-сукња
 • socks-чарпе
 • shorts-шорц
 • shirt-кошуља
 • dress-хаљина
 • jumper-џемпер
 • glasses-наочаре
 • jeans-фармерке

 

Хајде да научимо како да питамо и кажемо шта неко носи од одеће…

Потврдан облик

 • I’m wearing jeans.                           
 • He’s wearing shirt.
 • She’s wearing T-shirt.

Упитан облик

 • Is he wearing jeans? Yes, he is.
 • Is she wearing a dress? No, she isn’t. 
 • Are you wearing a jumper? No, I’m not. 
 • Are you wearing a T-shirt? Yes, I am. 

Одричан облик

 • He isn’t wearing jeans.
 • She isn’t wearing a dress.
 • I’m not wearing a jumper. 
 • You aren’t wearing a T-shirt.

Play games and check your knowledge! 🙂 (Није обавезно)

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/What_are_they_wearing$_no122vf

HOMEWORK

 1. Преписати све обележено розе бојом.
 2. Урадити вежбе 3,4,6 и 8 у уџбенику на страни 87.
 3. Урадити вежбе 2, 4 и 5 у уџбенику на страни 89.
 4. Урадити лекције 11а и 11б у радној свесци.

 

Revision

Пети разред

Осми домаћи задатак (Рок 15.05.)

Hello! 🙂

И ове недеље понављамо шесту област.Испод су задаци које би требало да урадите и пошаљете на мејл до 15.05. Укупно је задато четири задатка. Замолила бих да читко препишете у своје школске свеске и урадите. Пажљиво читајте текст задатка.

learn-english-696x526

А. Write/Напиши

 • three months____________  ________________   ________________
 • three items of clothing ____________   _____________    ______________
 • three jobs ___________    ______________     ____________
 • three seasons ____________   ____________  ______________
 • three dates ______________   ______________  _______________

 

B. Complete the sentences with the following words. One word is extra./Допунити реченице понуђеним речима. Једна реч је вишак.

                  in      butter      gloves     meal      waiter      on       raining      autumn       eat
 • Mike works in a café. He is a ___________________.
 • We always have a big _______________ on Thanksgiving Day.
 • In Canada people put _____________ on the child’s nose for good luck.
 • My birthday is ___________15th May.
 • Your hands are cold. Put on some _____________.
 • Take an umbrella. It’s ____________.
 • Leaves fall in _________________.
 • It’s always sunny _________ July.

 

C. Complete the sentences using Present Progressive(Continuous). Допунити реченице користећи Present Progressive(Continuous)

 • Look at Mike. He_______________ (try) to pick an apple.
 • This year,we ________________(make) a strawberry cake for Mia’s birthday.
 • Mum, what _______________ you _______________(do)? _____________ you ______________(cook)?
 • The children_____________________(ride) their bikes now.

 

D.Complete the sentences using Present Simple or Present Progressive(Continuous)/Допунити реченице користећи Present Simple or Present Progressive(Continuous)

 • I usually _______________(go) to school by taxi, but today I’m late and my brother ______________(drive) me.
 • Betty ________________(like) comedies, but now she ______________________(watch) an action film with her brother.
 • Mary ____________________(clean) her house now. She _______________(clean) it every weekend.
 • I______________________(not/like) skateboarding.

 

 

Get a job

Шести разред

Осми домаћи задатак (Рок 15.05.)

 

Hello everyone. Our new lesson is Get a job, Student’s book p. 82.

computer

1.Look at exercise 1. What do the phrases in bold mean?

 • part-time job-посао са непуним радним временом
 • Full-time job-посао са пуним радним временом
 • pocket money-џепарац
 • get paid weekly-бити плаћен недељно
 • long hours-радити прековремено
 • make money-зарађивати новац

Match the pictures 1-6 with the sentences a-f.

2. Read the text. What is Jack’s ideal job? Do the exercise 2b True or False.

5. Look at exercise 5.

 • in addition-додатно
 • also-такође
 • another thing- још једна ствар
 • best of all-најбоље од свега
 • however-међутим
 • but-али

Прве четири речи користимо када набрајамо (in addition, also, another thing, best of all),а последње две речи(however, but) користимо када хоћемо да истакнемо супротност.

Do the exercise 5a. Complete the text with the words from the box.

Homework:

 1. Преписати наслов лекције и све речи и реченице наранџасте боје.

 2. Student’s book, p. 82 and 83, exercises: 1. Vocabulary, 2b. True or False and 5a. Read the tip and complete the text with the words in the box. /Уџбеник стране 82 и 83(у новом уџбенику) , задаци: 1, 2б и 5а.

Рок за осми домаћи задатак: 15.05.2020.

Faster

Четврти разред

Осми домаћи задатак (рок 15.05.)

Hello kids! Our new lesson is Faster, student’s book p. 78.

Look at the picture Who is slow? Who is faster?

image2 (1)

Comparative

The tortoise is slower than the rabbit. Корњача је спорија од зеца.

The rabbit is faster than the tortoise. Зец је бржи од корњаче.

 • slow-slower/спор-спорији
 • fast-faster/ брз-бржи
 • big-bigger/велики-већи
 • ugly-uglier/ружан-ружнији
 • good-better/добар-бољи
 • bad-worse/лош-лошији
 • short-shorter/низак-нижи
 • tall-taller/висок-виши
 • fat-fatter/дебео-дебљи
 • thin-thinner/мршав-мршавији
 • old-older/стар-старији
 • strong-stronger/јак-јачи
 • weak-weaker/слаб-слабији

image1 (2)
Booboo is uglier than Toss. Toss is stronger than Booboo.

Look at the sentences from the text:

Mel you are fast. But he is faster.

You see, I’m better than him.

Обратити пажњу на писање речи од:

IMG_2189

 

 

 

 

 

 

HOMEWORK

 1. Преписати текст испод слике(слика корњаче и зеца)
 2. Урадити задатке 4 и 6 у уџбенику на 79. страни
 3. Урадити лекцију 10а у радној свесци